นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ
ประธานกรรมการ
นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย ครรชิต บุนะจินดา
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม
กรรมการอิสระ / ประธานกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
นาย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นาย พชร อารยะการกุล
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์
กรรมการ
นางสาว สุธิดา จันทร์สมบูรณ์
กรรมการ