นาย ธนา เธียรอัจฉริยะ

ประธานกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม:
  • ปริญญาโท Master of Business Administration, Washington State University, USA.
  • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 181/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 8/2552 (วตท.8)
ประสบการณ์ทำงาน :
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2558 - 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์เอสเตท จำกัด (มหาชน)
2556 - 2559 กรรมการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2556 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ้าท์พอว์ บิสซิเนส จำกัด