ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 25,000,123 25.00
2. นาย พชร อารยะการกุล 16,855,062 16.86
3. นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ 10,005,008 10.01
4. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 4,900,000 4.90
5. น.ส. วรรษมน อารยะการกุล 3,675,029 3.68
6. นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์ 3,560,035 3.56
7. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,250,000 3.25
8. นาย ชานนท์ เจียมสกุลทิพย์ 3,175,029 3.18
9. นาย ชัยสิทธิ์ อารยะการกุล 2,825,029 2.83
10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,397,747 2.40