ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด 25,000,123 25.00
2. นาย พชร อารยะการกุล 19,905,062 19.91
3. นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์ 11,605,008 11.61
4. นาย เชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์ 4,410,035 4.41
5. บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 3,750,000 3.75
6. นางสาว วรรษมน อารยะการกุล 3,675,029 3.68
7. นาย ชัยสิทธิ์ อารยะการกุล 3,675,029 3.68
8. นาย ชานนท์ เจียมสกุลทิพย์ 3,675,029 3.68
9. นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์ 849,667 0.85
10. นาย ภูมัย ชายเขียว 762,706 0.76