กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฏหมาย และเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปีที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่อง แผนการลงทุน และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพัน ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

วันที่คณะกรรมการ
มีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันผลประกอบการ
20/02/67 30/04/67 21/05/67 เงินปันผล 0.800 บาท 01/01/66-31/12/66
24/02/66 09/05/66 24/05/66 เงินปันผล 0.400 บาท 01/01/65-31/12/65
เงินปันผล 0.375 บาท