บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในการเป็นธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลุยทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างสรรค์และนำเสนอบริการ เพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการเตรียมความพร้อมทางธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ แบ่งประเภทการให้บริการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ ได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ การจัดหาและบริหารบุคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทธุรกิจ:

ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

เลขทะเบียนบริษัท:

0107564000065

ทุนจดทะเบียน:

55,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว:

50,000,000 บาท

มูลค่าที่ตราไว้:

0.50 บาท

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่:
51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์:
เว็บไซต์: