การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด