การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย Download
การจ่ายเงินปันผลของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) Download
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 วิธีการลงทะเบียน ข้อปฎิบัติสาหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ ค หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ A ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ B ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ C ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 รายละเอียดกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดาวน์โหลด
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด ดาวน์โหลด