การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
การจ่ายเงินปันผลของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ A ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ B ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ C ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ดาวน์โหลด
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด