การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (ฉบับเต็ม) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทควิดแลบ ระบบ Conferencing ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 การแจ้งที่อยู่หลักในการจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม (Principal Address) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ A ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ B ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ C ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า Download
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท Download
แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม Download
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 Download