การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของบริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด ดาวน์โหลด
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขอเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ดาวน์โหลด
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด