รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

2562 2563 2564 ไตรมาส 3/65
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 120.89 167.16 651.00 774.55
หนี้สินรวม 54.95 57.08 107.11 167.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น 65.93 110.08 543.88 602.98
รายได้รวม 184.94 200.53 306.36 427.50
กำไรสุทธิ 31.71 44.29 66.49 96.64
กำไรต่อหุ้น (บาท) 267.87 215.97 0.89 0.97
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 34.71 30.75 19.75 20.80
ROE(%) 68.50 50.32 20.34 20.94
อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.49 22.06 21.71 23.30