รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)

2564 2565 2566 Q1/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 651.00 805.85 2,436.53 2,218.73
หนี้สินรวม 107.11 169.69 470.44 410.32
ส่วนของผู้ถือหุ้น 543.88 631.52 1,928.05 1,791.36
รายได้รวม 306.36 567.53 1,321.27 371.90
กำไรสุทธิ 66.49 127.09 278.56 68.99
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.89 1.27 2.59 0.63
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 19.75 20.58 21.10 16.37
ROE(%) 20.34 21.62 21.77 16.33
อัตรากำไรสุทธิ(%) 21.71 23.01 22.93 19.15