หุ้นเพิ่มทุนของ BBIK เริ่มซื้อขายวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่ประกาศจ่ายเงินปันผลบนเว็บไซต์ของบริษัท
การเผยแพร่ประกาศงบการเงินบนเว็บไซต์ของบริษัท
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่อง การจ่ายปันผล (หุ้นปันผลและเงินสด) การเพิ่มทุนจดทะเบียน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)