การเผยแพร่ประกาศจ่ายเงินปันผลบนเว็บไซต์ของบริษัท
การเผยแพร่ประกาศงบการเงินบนเว็บไซต์ของบริษัท
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (แก้ไขครั้งที่ 2)
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ (แก้ไข)
การจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การจ่ายปันผล การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท การลดทุน และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)