นาย พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเอกสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒน
    บริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 181/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ประสบการณ์ทำงาน :
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
2557 - 2561 Assistant Director บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)