นาย พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการแสดงและกำกับการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 170/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ประสบการณ์ทำงาน :
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟิวเจอร์อิสนาว จำกัด
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิสโก้เบสท์บีฟ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท หนุ่ย โชว์ จำกัด
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด