นาย ชลากรณ์ ปัญญาโฉม

กรรมการอิสระ / ประธานกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 22/2559
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 133/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ประสบการณ์ทำงาน :
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นาโนนีเซีย จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แซ๊ป ออนเซล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามพิฆเนศ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทิวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยบรอดคาสติ้ง จำกัด