นาย วศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม :
  • Master of Science in Accounting, University of Virginia, Charlottesville
  • Bachelor of Science in Commerce Accounting Concentration, University of Virginia, Charlottesville
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ประสบการณ์ทำงาน :
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ Srisawad Vietnam LLC
2558 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)