นางสาว นุสรา คำวัน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงาน :
2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 - 2561 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด
2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ฟิเดลลิตี้ ออดิท โปรเฟสชั่นนัล จำกัด