นางสาว พิมพ์วิสาข์ เทียนศรี

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท คณะวารสารศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงาน :
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562 รองผู้บริหารฝ่าย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)