นางสาว ศรีแพร ธนฐิติพันธ์

กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตร Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่น 38/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on Financial Reporting รุ่น 8/2019 สภาวิชาชีพบัญชี
ประสบการณ์ทำงาน :
2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2555 - 2561 ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2547 - 2554 ผู้จัดการ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด