นาย ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ประสบการณ์ทำงาน :
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเดนด้า จำกัด
2552 - 2554 Senior Consultant บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด