นาย พชร อารยะการกุล

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • MBA (Distinction) in Strategy, Finance and Marketing, Kellogg School of Management Northwestern University
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ประสบการณ์ทำงาน :
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการนโยบายความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเจนิโอ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเดนด้า จำกัด
2557 - 2560 Project Leader บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2552 - 2555 Senior Consultant บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอฟเอเอส จำกัด