นาย ครรชิต บุนะจินดา

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาโท MBA (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 6/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 5/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 8/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 14/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตร Director Diploma Examination (Exam) รุ่น 11/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)     
ประสบการณ์ทำงาน :
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัลยาณมิตรชูเชิด จำกัด
2559 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงองค์กร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)
2557 - 2560 กรรมการ บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2552 - 2561 กรรมการ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
2549 - 2558 กรรมการนโยบายความเสี่ยง / กรรมการอิสระ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)