นางสาว สุธิดา จันทร์สมบูรณ์

กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม :
  • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารนิเทศศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 180/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD)
ประสบการณ์ทำงาน :
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ / ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทรัพยากรบุคคล บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอดเดนด้า จำกัด